Ynglŷn â 'Piano With Kent'

Tystebau ac adolygiadau yma


AM 'PIANO GYDA KENT'

Kent Smith, Sylfaenydd Piano With Kent
Kent Smith, Sylfaenydd 'Piano With Kent'

Helo!

Croeso i Piano Gyda Chaint!


Y wefan hon, pianowithkent.com, yn wefan addysgol rhad ac am ddim sy'n seiliedig ar fideo a thestun. Nid oes gennyf unrhyw hysbysebion trydydd parti, dim pops, a dim e-byst sbam. Mae fy ngwefan yn cynnig gwersi piano, bysellfwrdd a theori cerddoriaeth, erthyglau, cyrsiau, cerddoriaeth ddalen seiliedig ar gwrs, a mwy. Rwy'n gerddor gydol oes ac yn athro. Treuliais hefyd flynyddoedd lawer fel datblygwr meddalwedd. Mae fy ngwersi ar-lein fideo a thestun a chyrsiau ar-lein wedi cael eu gwylio a’u prynu ledled y byd ers tua 3.


YN AWR YN CYNNIG CYRSIAU FIDEO AM DDIM GYDA MI (AR Y SAFLE HON)


YMLAEN O GENT: Hei! Dwi'n gweithio'n galed y dyddiau yma ar lyfr PDF newydd o Blues Piano Sheet Music, casgliad o 144 Unawdau Piano Gleision a Syniadau -pob un o honynt seiliedig yn uniongyrchol ar galwodd fy nosbarth fideo am ddim 'Astudiaeth mewn Piano Gleision – Canolbwyntio ar Ddeuddeg Liciau. '  Cerddoriaeth ddalen safonol yw hon, ynghyd â symbolau cord, PLUS: Mae pob nodyn wedi'i labelu â'i enw llythyren gerddorol (fel G, F#, Eb, C.) PDF fydd y fformat. Gwyliwch y gofod hwn os gwelwch yn dda!


Rwy'n gwerthu unigryw cerddoriaeth ddalen arferiad YMA


Piano gyda Kent's cynulleidfa arfaethedig yw unrhyw un sydd eisiau gwella eu chwarae o ganeuon a darnau, caffael sgiliau byrfyfyr a chyfansoddi, cynyddu eu dealltwriaeth gyffredinol o gerddoriaeth, a dysgu llawer o theori cerddoriaeth ymarferol. Fy Taflen Cerddoriaeth, gyda nodiadau llythyr wedi'u cynnwys, yn arbennig o boblogaidd ymhlith pobl sydd â phrofiad blaenorol o ddarllen cerddoriaeth piano, ond sydd bellach angen diweddariad manwl - gyda'r gerddoriaeth hon yn gyfeirnod cyflawn ar y ddalen - gan wneud pethau'n fwy darllenadwy, o ran pa allwedd dylid chwarae, ar gyfer pob nodyn printiedig.

YNGLŶN Â Caint – BIO FFORMAT TRAFODOL

Caint yma!

Yr hyn sy’n dilyn yw gwybodaeth “bio-debyg” amdanaf i fel athro, a phethau cysylltiedig eraill.

Mae'r testun hwn yn union isod, yr wyf fel arfer yn ei ddefnyddio mewn bios a phroffiliau a lleoedd eraill pryd bynnag y gwelaf nad yw ysgrifennu amdanaf fy hun, yn y person cyntaf yr wyf yn ei olygu, yn mynd.

//////////////////////////////

Mae Kent Smith yn hyfforddwr piano a drwm proffesiynol (weithiau'n dysgu gitâr hefyd), ac yn fysellfwrddwr a drymiwr proffesiynol profiadol wedi'i leoli yn Ne California.

Mae ganddo radd mewn perfformio cerddoriaeth a phiano o Goleg Fullerton, gan raddio gydag anrhydedd uchel. Mae'n aelod oes o gymdeithas anrhydeddau gorau Coleg Fullerton, Sigma Gama Alpha.

Yn saith oed, cychwynnodd Caint wersi ffurfiol mewn drymiau. Erbyn pedair ar ddeg oed roedd yn ddrymiwr proffesiynol rhan-amser mewn band R&B poblogaidd yn Philadelphia (Mae'n amser).

Yn ystod yr un “cyfnod Philadelphia,” dechreuodd astudiaethau piano clasurol, ac roedd wedi gwirioni am oes!

Ar ôl graddio o'r coleg gyda gradd mewn perfformio piano a cherddoriaeth gyffredinol (gan gynnwys jazz, cyfansoddi ffurfiol a masnachol, a mwy o offerynnau taro), gwnaeth ei fywoliaeth fel pianydd, bysellfwrdd a drymiwr rywbryd, gan weithio mewn amrywiol fandiau (yn fwyaf arbennig yr OC- band roc blaengar wedi'i seilio Pencampwr), ac mae hefyd wedi gwneud cryn dipyn o waith bysellfwrdd mewn amryw o stiwdios recordio Orange County ac LA.

Dechreuodd Caint ar yrfa gyfochrog mewn datblygu meddalwedd yn ei dridegau. Nawr, wedi ymddeol yn ddiweddar o'i swydd fel pensaer technegol yn AT&T, mae wedi dychwelyd i gerddoriaeth yn llawn amser.

Mae Caint wedi ennill cyfoeth o brofiad proffesiynol trwy ei ddegawdau o ddysgu, perfformio, cyfansoddi a gwaith stiwdio.


Helo o Gaint!


O ran y bio hwnnw, hoffwn ddiolch i'm mam am ei ysgrifennu ... dim ond twyllo! Ond hoffwn o ddifrif ddiolch i'r ddau o fy rhieni (bellach yn y nefoedd), am eu cefnogaeth a'u hanogaeth ddiwyro i'm gyrfa gerddoriaeth (ynghyd ag unrhyw beth arall yr oeddwn yn angerddol amdano, sy'n llawer i gadw i fyny ag ef). Roeddent yn rhieni a bodau dynol anhygoel. Felly, yn yr ystyr hwnnw, fe wnaethant “ysgrifennu fy bio mewn gwirionedd.”

Ar bwnc diolchgarwch, hoffwn sôn am fy mab yma. Nid wyf yn rhannu manylion, na hyd yn oed wybodaeth amwys neu gyffredinol amdano yn fy mhethau ar-lein, er mwyn amddiffyn ei breifatrwydd, yn amlwg. Ond gadewch imi ddweud wrthych chi, y dyn hwnnw yw y gwir olau a chariad fy mywyd.


Croeso i fy safle, a diolch am fod yma!


Pâr o nodiadau cyflym ynglŷn â pham y dylai pob cerddor cyfoes wybod am allweddellau a theori sylfaenol


I ddechrau, fel y gall unrhyw brif gerddoriaeth coleg ddweud wrthych, mae bysellfwrdd y piano o fewn cyrraedd eich athro theori cerdd neu athro bob amser. Dyna gotta dweud rhywbeth wrthych chi, iawn?

Ac rydyn ni i gyd yn gwybod cymaint y mae pob cyfarwyddyd cerddoriaeth yn yr ysgol - ar unrhyw lefel gradd - yn dibynnu ar y piano fel gwallgof.

Nawr gwiriwch hyn: bob mae'n ofynnol i gerddoriaeth fawr, ni waeth beth yw eu prif offeryn, chwarae a dysgu llawer iawn o biano. Mae hynny bron yn ofyniad cyffredinol ar draws rhaglenni cerddoriaeth ar lefel coleg a / neu broffesiynol ledled y byd. Gwiriwch hynny ar y we, fe welwch yr hyn yr wyf yn ei olygu.

CERDDORIAETH BOBLOGAETH, COFNODION a CEISIADAU DIGIDOL

Bydd unrhyw beiriannydd stiwdio ddigidol, gwneuthurwr curiadau proffesiynol, cyfansoddwr modern, rhaglennydd, dilyniannwr, cynhyrchydd recordiau, wyddoch chi, unrhyw un o'r cathod hynny, yn dweud wrthych eu bod yn defnyddio'r bysellfwrdd hwnnw sydd ynghlwm wrth y DAW neu'r bwrdd cymysgu yr holl amser friggin. Rhybudd dywedais proffesiynol i fyny yna ... teimlo fi?

Dim ond blaen mynydd iâ anferth siâp piano yw'r enghreifftiau hyn, ond arhoswch, mae'n fynydd iâ da, mae angen trosiad gwell arnaf. Byddaf yn defnyddio'r un am y tro, gwiriwch yn ôl yn nes ymlaen?

Iawn te! Diolch am stopio i mewn, gwiriwch bethau - mae yna lawer o gynnwys AM DDIM yn fy mlog gwersi.

 

Piano gyda Chaint
Linus y Gath Jazz